مژه مصنوعي

مژه مصنوعي مک Duo Adhesive
چسب بسيار امن و سالم كه براي مژه مك و يا طرح روي بدن استفاده مي شود. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #1
طول طبيعي، متراكم، حجيم. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبنده و جذاب در عين ح... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #2
بسيار بلند و دراماتيك. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبنده و جذاب در عين حال... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #20
نصف مژه، براي بلندتر كردن مژهاي گوشه خارجي چشم. چشم را به سمت بالا هدايت مي كند.مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسي... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #21
مژه كامل، كه يه طول و حجم مژها مي افزايد. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبن... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #3
بلند، پر و در عين حال طبيعي به نظر مي رسد. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبن... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #30
در اين مجوعه مژها با سه طول مختلف موجود هستند كه به راحتي مي توانيد هر شكل و طرح مورد نظر خود را به مژها بدهيد. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايج... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #31
طول طبيعي و فر، ايده ال براي استفاده روزانه براي كساني كه مي خواهند مژهاي پر تري داشته باشند. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل ه... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #32
طول طبيعي و فر، ايده ال براي استفاده روزانه براي كساني كه مي خواهند مژهاي پر تري داشته باشند. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل ه... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #33
طول طبيعي، به صورت دسته هاي جداگانه مثل چتر. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فري... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #34
سيار بلند و دراماتيك، فر كه در گوشه ها بلند تر است. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گي... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #35
دراماتيك و بلند، چشمان را باز مي كند به دليل خاصيت بلندتر بودن در مركز چشم. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار ب... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #36
مژه كامل كه در عين دراماتيك بودن طبيعي نيز به نظر مي رسد. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا ا... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #4
طول طبيعي و فر. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبنده و جذاب در عين حال طبيعي... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #41
مجموعه اي از مو طبيعي است كه مژهاي دراماتيك و بلند ارائه مي نماييد. موهاي روي هم به حالت ضربدري اين مژه، به چشمان شما شادابي و نگاهي لوكس و با شكوه مي دهد. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #42
اين مژه، از موي طبيعي ساخته شده، دراماتيك است و به طور اختصاصي براي آرايش فشن طراحي شده. در خط رويش مژه به حالت پر و انبوه است به تدريج هر جه به نوك مژه ها نزديك تر مي شود فر و ناه... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #43
فر با طول طبيعي كه حالت چتر به مژه ها مي دهد. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #44
تركيب منحصر به فرد از مژه به صورت گروه هاي مجزا در گوشه دروني و بلندتر و چشمگيرتر در گوشه بيروني براي ايجاد يك اثر كامل و افسانه اي. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #45
مثل مژه شماره 44 با اين تفاوت كه اين مژه نصف است و تمركز آن روي گوشه خارجي چشم است. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #46
مژه كامل پر و كوتاه. به حجم و عمق مژه ها مي افزايد. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #47
مژه كامل پر و فوق العاده بلند با موهاي جانبي بسيار بلند. اين مژه نگاه منحصر به فرد را فراهم مي كند. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #48
مژه بلند و فر و دسته اي كه بسيار دراماتيك است. مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #6
بلند، پر مي كند با وسعت زياد و ميخي شكل. مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبنده... مشاهده جزییات
مژه مصنوعي مک Lash #7
بسيار طبيعي و در عين حال محسور كننده، مژهاي مك دست ساز هستند تا بتوانند ويژگي و شكل مورد نظر را دقيقا ايجاد كنند. روي شكل هر طرح و مدل بسيار با دقت كار شده تا اثري گيرا، فريبنده و ... مشاهده جزییات
 


   
   

نظرات و سوالات شما در مورد این محصول